ත්‍යාග සහ සහභාගීත්වය:

ප්‍රධාන පෙලේ ව්‍යවසායකයන් හා venture capitalists (VCs)වෙතින් උපදෙස් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව

ප්‍රධාන පෙලේ ආයෝජකයන් හා venture capitalists වෙත නව ව්‍යාපාර අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව

මෙම අවස්ථාව සහ සම්බන්ධ නොවෙන ආයෝජකයන් සහ මෙම සමඟ සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව

තෝරාගත් සියලූ සහභාගි වන්නන් සඳහා මාධ්‍ය ආවරණය

පළමු, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන දිනා ගන්නා නව අදහස් ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය මුදල් ත්‍යාග ලෙස පිරිනැමේ

අවශ්‍ය සුදුසුකම්:

සියලූ තරගකරුවන් දැනට ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවන් හෝ ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට බලාපොරොත්තු වන ව්‍යවසායකයෙකු විය යුතුය.

සියලූ තරගකරුවන් අවුරුදු 18ට හෝ ඊට වඩා වැඩි විය යුතුය.

අවශ්‍ය ක්‍රියාපටිපාටිය:

නව අදහස් පිටු දෙකකින් සමන්විත වි යුතු අතර නියමිත රාමුවට අනුකූල විය යුතුය.

සියලූම නව අදහස් සහ ඇමුණුම් මුද්‍රණය කළ හැකි මාධ්‍යකින් එක ලිපි ගොනුවක් ලෙස සැකසිය යුතුය Word doc හෝ PDF, තවත්...5MB කට වඩා අඩු විය යුතුය.

වෙබ් අඩවියක් හෝ online product එකක් ඇත්නම් එහි link එක ඇතුලත් කරන්න.

තරගකරුවාගේ විස්තර සහ සම්බන්ධ කරගත හැකි තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් පුරවා යෝජනාව සමඟ බාරදිය යුතුය.

තෝරා ගැනීම:

ඔබේ නව අදහස් මීළඟ වටයට තෝරා ගනු ලැබුවහොත් submissiona@ventureengine.lk හරහා විද්්‍යුත් ලිපියක් මගින් දන්වනු ලැබේ.

වෙනත් කිසිදු විද්්‍යුත් ලිපිනයකින් ලැඛෙන විද්්‍යුත් ලිපි වලංගු නොවේ / ව්‍යාජ ඒවා වේ.

ඔබ පිළිබඳ විස්තර

නම *


විද්්‍යුත් ලිපිනය *


ජංගම දුරකථන අංකය *


ආරම්භක තොරතුරු

නව අදහස


අන්තර්ජාල ලිපිනය


අංශය


ආයතනයේ වර්තමාන තත්ත්වය


අවශ්‍ය කරන ආයෝජනය


ආරම්භක වර්ෂය


රට

ඔබේ නිෂ්පාදනය

නිෂ්පාදනය / සේවාව කෙටි හැඳින්වීමක්


කණ්ඩායම පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක්


සුවිශේෂිතාවය


පාරිභෝගිකයන්ගේ ක්‍රීයාකලාපය


අපි මුදල් උපයා ගන්නේ කෙසේ ද?


පාරිසරික / සමාජීය බලපෑම


කරුණාකර ක්‍රියාපටිපාටියට අදාලව සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපාර අදහස මෙහි අමුණන්න *


ඔබ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යැයි සිතන වෙනත් අමතර දෑ


* අනිවාර්යය තොරතුරු